F-87 F-108
C-87 C-104
G-87 G-104
 
Poker G104
Poker3